தந்திர யோக மந்திரங்கள-1

குண்டலினி ஏற்றம்
அஹம் ஸ்ரீ வல்லப கணபதயே ஓம் க்லௌம் நமஹ (மூலாதாரம் – முதுகடி)
அஹம் ஸ்ரீ சரஸ்வத்யை ஓம் ஐம் நமஹ (ஸ்வாதிஷ்டானம் – நாபியின் கீழ்)
அஹம் ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யை ஓம் ஸ்ரீம் நமஹ (மணிபூரகம் – நாபி)
அஹம் ஸ்ரீ காயத்ர்யை ஓம் ஹம் ஸம் நமஹ (சூர்ய சக்ரம் – உதரவிதானம், மார்பின் கீழ்)
அஹம் ஸ்ரீ மஹாகாள்யை ஓம் க்ரீம் நமஹ (அனாஹதம் – நடு மார்பு)
அஹம் ஸ்ரீ காமக்ஷ்யை ஓம் க்லீம் நமஹ (அம்ருதகலசம் – தொண்டையின் கீழ்)
அஹம் ஸ்ரீ உமாமஹேஷ்வர்யை ஓம் ஸௌ: ஹ்ரீம் நமஹ (விசுத்தி சக்ரம் – தொண்டை)
அஹம் ஸ்ரீ மனோன்மண்யை ஓம் ஹௌம் நமஹ (ஆக்ஞா சக்ரம் – நெற்றி)
அஹம் ஸ்ரீ சக்த்யை ஓம் ஹும் நமஹ (ஸஹஸ்ராரம் – தலையுச்சி)

குண்டலினி இறக்கம்
அஹம் ஸ்ரீ சிவாய ஓம் ஹூம் நமஹ (ஸஹஸ்ராரம் – தலையுச்சி)
அஹம் ஸ்ரீ சதாசிவாய ஓம் ஹௌம் நமஹ (ஆக்ஞா சக்ரம் – நெற்றி)
அஹம் ஸ்ரீ மஹேஷ்வராய ஓம் ஸௌ: ஹ்ரீம் நமஹ (விசுத்தி சக்ரம் – தொண்டை)
அஹம் ஸ்ரீ ஏகாம்பரேஷ்வராய ஓம் க்லீம் நமஹ (அம்ருதகலசம் – தொண்டையின் கீழ்)
அஹம் ஸ்ரீ ருத்ரவே ஓம் க்ரீம் நமஹ (அனாஹதம் – நடு மார்பு)
அஹம் ஸ்ரீ ஆதித்யாய ஓம் ஸோ ஹம் நமஹ (சூர்ய சக்ரம் – உதரவிதானம், மார்பின் கீழ்)
அஹம் ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணவே ஓம் ஸ்ரீம் நமஹ (மணிபூரகம் – நாபி)
அஹம் ஸ்ரீ ப்ரம்மணே ஓம் ஐம் நமஹ (ஸ்வாதிஷ்டானம் – நாபியின் கீழ்)
அஹம் ஸ்ரீ வல்லப கணபதயே ஓம் க்லௌம் நமஹ (மூலாதாரம் – முதுகடி)

ஐக்யம்
அஹம் அஸ்மி ஓம் க்லௌம் ஸ்ரீ வல்லப-கணபதி ஐக்யம் (மூலாதாரம் – முதுகடி)
அஹம் அஸ்மி ஓம் ஐம் ஸ்ரீ ப்ரம்ம-சரஸ்வதி ஐக்யம் (ஸ்வாதிஷ்டானம் – நாபியின் கீழ்)
அஹம் அஸ்மி ஓம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு-மஹாலக்ஷ்மி ஐக்யம் (மணிபூரகம் – நாபி)
அஹம் அஸ்மி ஓம் ஹம்ஸ: ஸோஹம் ஸ்ரீ ஆதித்ய-காயத்ரி ஐக்யம் (சூர்ய சக்ரம் – உதரவிதானம், மார்பின் கீழ்)
அஹம் அஸ்மி ஓம் க்ரீம் ஸ்ரீ ருத்ர-மஹாகாளி ஐக்யம் (அனாஹதம் – நடு மார்பு)
அஹம் அஸ்மி ஓம் க்லீம் ஸ்ரீ ஏகாம்பரேஷ்வர-காமாக்ஷி ஐக்யம் (அம்ருதகலசம் – தொண்டையின் கீழ்)
அஹம் அஸ்மி ஓம் ஸௌ: ஹ்ரீம் ஸ்ரீ மஹேஷ்வர-மஹேஷ்வரி ஐக்யம் (விசுத்தி சக்ரம் – தொண்டை)
அஹம் அஸ்மி ஓம் ஹௌம் ஸ்ரீ சதாசிவ-மனோண்மணி ஐக்யம் (ஆக்ஞா சக்ரம் – நெற்றி)
அஹம் அஸ்மி ஓம் ஹூம் ஸ்ரீ சிவ-சக்தி ஐக்யம் (ஸஹஸ்ராரம் – தலையுச்சி)

அஹம் சர்வ தேவ தேவி ஸ்வரூபாய ஓம் பரப்ரம்மணே நமஹ
அஹம் சர்வ சம்பன்ன பூரண்யை ஓம் ஸ்ரீ ஆதிசக்த்யை நமஹ
அஹம் சஞ்ஜீவனி வரப்ரதாய ஓம் ஸ்ரீ சத்குரவே நமஹ
அஹம் அஸ்மி ஐக்யம் ஆத்மரூபநாமம்
ரூபநாமாத்ம ஐக்யம் அஸ்மி அஹம்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: