கவனம்

ஒருமையே வாழ்வு
ஒருமை நழுவிய கணமே
மரணம்

ஒருமையே உயிர்நிலை
ஒருமை நழுவிய கணமே
வெறும் என்புதோற் கூடு

ஒருமையே சிவம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
நாறுஞ் சவம்

ஒருமையே இருதயம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
வெறும் இயந்திரம்

ஒருமையே உயிர்மெய்
ஒருமை நழுவிய கணமே
மாமிசப் பிண்டம்

ஒருமையே அருளடக்கம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
அடங்கா மிருகம்

ஒருமையே தலை
ஒருமை நழுவிய கணமே
வீழும் முண்டம்

ஒருமையே பெருந்தவம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
அவமே அவம்

ஒருமையே மெய்ப்பொருள்விளக்கம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
பொய்யிருட்கலக்கம்

ஒருமையே பூரணம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
பூஜ்ஜியம்

மெய்யாம் ஒருமையே
நித்திய ஜீவனின் ஒரே வழி
அவ்வொருமையின்றேல்
வீழ்ந்தாய் நீ
மரணமென்னும் படுகுழி

ஒருமையே சத்திய நாமம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
தாமசச் சாபம்

ஒருமையே சின்மய உருவம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
இராஜசக் குரூரம்

ஒருமையே ஆனந்தக் கொண்டாட்டம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
சத்துவத் திமிராட்டம்

ஒருமையே சச்சிதானந்தம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
தாமச இராஜச சத்துவம்

ஒருமையே நிர்க்குணப் பிரம்மம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
திரிகுண மாயை

ஒருமையே சகுணப் பிரம்மம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
துர்க்குண பிரமை

ஒருமையே அருளொளி
ஒருமை நழுவிய கணமே
அஞ்ஞான இருள்

ஒருமையே அருள் விளக்கம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
மருள் மயக்கம்

ஒருமையே இயற்கைப் பேருண்மை
ஒருமை நழுவிய கணமே
மயக்கும் பெரும்பொய்

ஒருமையே அனபாம் சிவம்
ஒருமை நழுவிய கணமே
வன்பாம் அவம்

ஒருமையே பேரின்பப் பெருவாழ்வு
ஒருமை நழுவிய கணமே
கடுந்துன்பச் சாக்காடு

ஒருமையே மெய்வழி
ஒருமை நழுவிய கணமே
படுகுழி

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: