நிலை – 5

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
புன்கண் பாயும் மருந்து

மருந்தெனப் புன்கண் பாயும் அன்பினை
அருந்திட மெய்க்கில் சாவு

சாவிலா மெய்யதன் பேரேன் நின்னுடற்கு
மாசிலா அன்புயிர் ஆதலால்

மாசிலா அன்புயிர் ஆதலால் மெய்யாந்
தேகமே மாயவும் வேண்டுமோ

மெய்யாந் தேகமே மாயவும் வேண்டுமோ
அன்பில் தோய்ந்தொளி நீ

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
நஞ்சை முறிக்கும் அமிழ்தம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
மெய்யை உயிர்க்கும் உண(ர்)வு

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
நெஞ்சக் கண்ணின் நீர்மை

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அதன்
வன்மைக் குண்டோ ஈடு
(வன்மை = வல்லமை)

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அதன்
மென்மைக் குண்டோ ஈடு

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அதன்
சத்தே சித்தும் இன்பும்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
ஒன்றே தேவ(ன்) உண்*மை

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
ஒன்றே வேத சாரம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அதன்
சுத்தம் புத்த விளக்கம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
என்றும் வற்றாப் புனல்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அதன்
ஊற்றுக் கண்நம் உள்ளம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அதுவே
மண்ணும் நீருந் தீயுங் காற்றும்நல்

விண்ணும் மனமும் புத்தியுஞ் சித்தமும்
உள்ளுள் ளகமும் ஆகும்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அதன்
தண்மை மனத்துக் கிதம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
புத்திக் கூட்டும் போதம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அதன்
சுத்தம் சித்தம் விளக்கும்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
நெஞ்சுள் ளகத்தின் தன்மை

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
மண்ணுக் குள்ளே நீர்மை

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
நன்னீர்க் குள்ளே தீபம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
செந்தீ இல்ல வாசி

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
காற்றுக் குள்ளே வானம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
விண்ணுக் குள்ளே உள்ளம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
உள்ளத் துள்ளே புத்தி

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
புத்திக் குள்ளே சித்தம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
சித்தத் துள்ளுள் உள்ளகம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அதன்
வெள்ளம் மண்வரை பாயும்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
நெஞ்சுள் ளகத்தில் பொங்கும்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்இந்த
உண்மை உணர்ந்தால் மெய்ஞ்ஞானம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்இந்த
உண்மை மறந்தால் அஞ்ஞானம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
கர்மம் நசிக்குந் தர்மம்
(கர்மம் = இருள்சேர் இருவினைகள், கருமம்)

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
கல்லுக் குள்ளும் ஈரம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
புல்லுக் குள்ளும் வாழும்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்இது
அறிவிற் கெட்ட போதம்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்இதைச்
சொல்லச் சொல்ல இனிக்கும்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்இவ்
வாய்மை யேதான் வெல்லும்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்இவ்
வுண்மை சாவை வெல்லும்

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
மெய்வாய் இருதயக் கோற்றேன்
(கோற்றேன் = கொம்புத் தேன்)

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
மெய்க்கண் இருதய நோக்கு

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
மெய்க்கா திருதய வாக்கு

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
மெய்ம்மூக் கிருதய வாசம்(உயிர்ப்பு)

அன்பிற் கில்லை அடைக்குந் தாழ்அது
மெய்ம்மை இருதய உணர்வு

அன்பு = ANBU = B(e) An ‘U'(Anagram of ANBU) = அன்புக்குப் பாத்திரமாய் இரு
ANBU = A BUN = அன்பு உண்மையாகவே அப்பம்
ANBU = B(e) U ‘A’ “N’ = B(e) ‘அ’ ‘ன்’ = ஆதி அந்தமாய் இரு(‘அ’ தமிழின்
முதலெழுத்து, ‘ன்’ கடைசி எழுத்து)

அன்பு = அ ன் ப் உ = உ ன் ப் அ = உன் “ப” = உன் பாத்திரம்

உன் பாத்திரமாம் மெய்யையும் அதன் உள்ளடக்கமாம் அன்பெனும் உயிரையும் உன்னுவாயாக!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: