வள்ளலார் அருள் வாக்கு

45

உச்சியில் முழங்கும் பூரண மந்திரம்
மெய்வழி திறக்குமென் தந்திரம்
(என்றென்றும் ஜீவித்திருக்கும் என் பூரணத்துவம், ஒவ்வொன்றிலும் எல்லா விதத்திலும் வெளிப்பட்டிருக்கிறது)

46

நெற்றியில் ஒளிரும் பிரகாச மந்திரம்
யந்திர உடல்மெய் யாக்கும்
(என்றென்றுஞ் சுடர்விடும் என் சுயம்பிரகாசம், ஒவ்வொன்றிலும் அதி அற்புதமாய் ஜொலிக்கிறது)

47

கண்டத் திறங்கும் பெருவாழ்வு மந்திரம்
நஞ்சு முறிக்கும் அற்புதம்
(என்றென்றும் உள்ளதாம் என் பேரிருப்பு, ஒவ்வொன்றிலும் நித்திய ஜீவனாய் நிலை பெற்றிருக்கிறது)

48

நெஞ்சுமேல் அதிரும் ஆன்மநேய மந்திரம்
மெய்யுளே அவிழ்க்கும் அமிழ்தம்
(என்றென்றும் பெருக்கெடுத்தோடும் என் அமிர்தானந்தம், ஒவ்வொன்றிலும் எல்லா விதத்திலும் இன்புற்றிருக்கிறது)

49

நெஞ்சுள் இனிக்கும் அன்பியல் மந்திரம்
எல்லாந் தழுவும் என்கரம்
(என்றென்றும் என் இயல்பாய் விளங்கும் பேரன்பு, ஒவ்வொன்றையும் நிபந்தனைகள் ஏதுமின்றி அரவணைக்கிறது)

50

உந்திமேல் உதிக்கும் ஞான மந்திரம்
புந்தியைத் தெருட்டும் பூரணம்
(என்றென்றும் என் நிறைவாய் விளங்கும் பேரறிவு, ஒவ்வொன்றிலும் பூரணமாய்ப் பொருந்தி இருக்கிறது)

51

உந்தியுள் பதியருண் வல்லப மந்திரம்
சச்சிதா னந்தமென் தரிசனம்
(என்றென்றும் என் இருப்பாய் விளங்கும் அருட்பேராற்றல், ஒவ்வொன்றிலும் சத்தியாய்ச் சத்தாய்ச் சித்தியாய்ச் சித்தாய்ப் பூரணானந்தமாய்ப் பூரித்திருக்கிறது)

52

உந்திக்கீழ்ப் பெருங்கருணை அருட்ஜோதி மந்திரம்
தந்தைத்தாய்த் திருவுருவாம் ‘யாம்’
(என்றென்றும் என் பெருங்குணமாய் விளங்குந் தனிப்பெருங்கருணை, ஒவ்வொன்றிலும் ஒருமை இறை நிலையாய் ஒன்றி இருக்கிறது.
என்றென்றும் என் உள்ளொளியாய் விளங்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி, ஒவ்வொன்றிலும் ஒருமை ஒளி நெறியாய் ஒன்றி இருக்கிறது)

53

முதுகடிப் பொருந்தும் பெருங்கடவுள் மந்திரம்
முதலெனை உயிர்க்குள் உணர்த்தும்
(என்றென்றும் என் பெருநிலையாய் விளங்குங் கடவுட் தன்மை, ஒவ்வொன்றிலும் ஒருமை உயிரியலாய் ஒன்றி இருக்கிறது)

54

முழந்தாள் இறங்கும் அவதார மந்திரம்
அருட்பே ரரசின் துவக்கம்
(என்றென்றும் ஆட்சியிலிருக்கும் என் அருட்பேரரசு, ஒவ்வொன்றையும் உருவெடுத்திருக்கும் என் அவதாரமாய்ப் போற்றி மற்றெல்லாவற்றோடும் ஒருங்கிணைத்து வழி நடத்துகிறது)

55

பாதம் பதியும் மெய்ஞ்ஞான மந்திரம்
நானே நானெனும் பூரணம்
(நானே என விளங்கும் பூரணமாய், எங்கும் எதிலும் எப்போதும் நான் இருக்கிறேன்)

56

மெய்வழி ஜீவன் நானெனும் மந்திரம்
மெய்வழிப் பாயும் நாதம்
(நானே வழியுஞ் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன்)

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: