மாயா நிலையம் – 19

மாயாத் தமிழ் வரி வடிவம் – தொன்மையான கலாசாரங்களை இணைக்கும் புது முயற்சி

மாயர்களின் எண்-படிமக் குறியீடுகளில் நற்றமிழ்

உயிர்கள்

படம் = அ(1)
படம் = ஆ(2)
படம் = இ(3)
படம் = ஈ(4)
படம் = உ(5)
படம் = ஊ(6)
படம் = எ(7)
படம் = ஏ(8)
படம் = ஐ(9)
படம் = ஒ(10)
படம் = ஓ(11)
படம் = ஔ(12)

ஆய்தம்

படம் = அஃ(13)
இப்பதின்மூன்றும் ஒவ்வொரு சக்கரத்திலும் ஓடும் சுழியத்தின்(‘ஹுனாப்-கு’வின்) உயிர்மை

மெய்கள்

படம் = க்(1)
படம் = ங்(2)
படம் = ச்(3)
“க், ங், ச்” மூன்றும் யாவுக்கும் ஆதி மூலமான திரித்துவ ஒருமையைக் குறிக்கின்றன.
முதல் மூன்று மெய்களும் அகரமுதல் சுழியத்தின்(“ஹுனாப்-கு”வின்) பெருமை!
படம் = ஞ்(4) = மூலாதாரம்(முதுகடி)
படம் = ட்(5) = சுவாதிட்டானம்(நாபியடி)
படம் = ண்(6)= மணிபூரகம்(நாபி)
படம் = த்(7) = சூர்ய சக்கரம்(உதரவிதானம், மார்படி)
படம் = ந்(8) = அனாகதம்(நடு மார்பு)
படம் = ப்(9) = அமுத கலசம்(தொண்டையடி, தைமஸ் சுரப்பி)
படம் = ம்(10) = விசுத்தி(தொண்டை)
படம் = ய்(11) = ஆக்கினை(நெற்றி நடு)
படம் = ர்(12) = சஹஸ்ராரம்(தலை உச்சி)
ஞ் முதல் ர் வரை இகக் குண்டலி ஏற்றம்
படம் = ல்(13) = நிராதாரப் பாலம்(தலைக்கு மேல்)
ல் நிராதாரம் ஆறாதாரத்தில் இறங்கும் மெய்வழிச் சாலை!
படம் = வ்(14) = நிராதார முதல் நிலை(தலையுச்சியில் பொருந்தும்)
படம் = ழ்(15) = நிராதார 2ம் நிலை(நெற்றி நடுவில் பொருந்தும்)
படம் = ள்(16) = நிராதார 3ம் நிலை(தொண்டையில் பொருந்தும்)
படம் = ற்(17) = நிராதார “நான்”காம் நிலை (நடு மார்பில் பொருந்தும்)
படம் = ன்(18) = நிராதார “ஐ”ந்தாம் நிலை(நாபியில் பொருந்தும்)

அசபை(சிறப்பு மெய்கள்)
(அஜபா காயத்ரி-ஜெபியாமலே வாசியில் ஓடும் மந்திரம், உள்மூச்சில் “ஸ” என்றும் வெளி மூச்சில் “ஹ” என்றும் – ஹம்ஸம் – மெய்ஞ்ஞானக் குறியீடான அன்னம்)

படம் = ஸ்(19) = நிராதார ஆறாம் நிலை(நாபியடியில் பொருந்தும்)
படம் = ஹ்(20) = நிராதார ஏழாம் நிலை(முதுகடியில் பொருந்தும்)

இவ்விருபதும் சுழியத்தால்(“ஹுனாப்-கு”வால்) தயவாய் வழங்கப்படும் தத்தம் சக்கரங்களின் மெய்மை!

Advertisements

1 Comment »

 1. 1
  Cithra Says:

  ஆய்தம்

  kuriyudu 11drai sudugirathu sariya ?

  Nandri

  Cithra


RSS Feed for this entry

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: